วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (บ ธ พ)

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (บ.ธ.พ) ป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยมีนายสุชน ชามพูนท เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต มีนางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ และนายรังษี สังฆพรหม เป็นผู้อำนวยการ ตั้งอยู่เลขที่ 601 ถนนพระองค์ขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณชุมชนพระองค์ขาว อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับชั้น ปวช. ประเภทพณิชยกรรม มีนักเรียน 168 คน และใน พ.ศ. 2523 ได้ขยายหลักสูตรถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี พ.ศ. 2527 ได้เพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช. ปี พ.ศ. 2530 ได้เพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับชั้น ปวส. ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา ปรัชญาวิทยาลัย "เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"

ที่อยู่ :
234 หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล :
เว็บไซต์ :
เวลาทำการ :
8.00-16.00
พิกัด :
16.8224702,100.2849078

สินค้าและบริการ

เราเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในโซนภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ สถาบันชั้นนำ เราเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้น ปวช-ปวส ในสาขาวิชา *คณะบริหารธุรกิจ -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาการตลาด -สาขาการบัญชี -สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก *คณะช่างอุตสาหกรรม -สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง -สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิสัยทัศน์ 1. มุ่งเน้นให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพทางวิชาการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางฝึกทักษะโดยการปฏิบัติตามสภาพจริงจนผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ด้วยตนเอง


แชร์ข้อมูลธุรกิจนี้

Icon Contact